Jak założyć firmę

W zależności od formy prawnej planowanej działalności gospodarczej rejestracji firmy dokonuje się w następujący sposób:

  • przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki
  • w przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach.

1. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej        

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej to elektroniczna platforma Ministerstwa Gospodarki dostępna pod adresem www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl, w której za pomocą jednego wniosku można zarejestrować swoją firmę w Urzędzie Statystycznym, ZUS lub KRUS, oraz w odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Urzędzie Skarbowym.

Wniosek o wpis do CEIDG (formularz CEIDG-1) stanowi także:

  • wniosek o nadanie numeru REGON,
  • zgłoszenie do urzędu skarbowego (rejestracja, nadanie NIP, wybór formy opodatkowania),
  • zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS

Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE.

Działalność gospodarczą w CEIDG można zarejestrować w następujące sposoby:

1) Rejestracja działalności gospodarczej poprzez zalogowanie się na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wypełnienie wniosku CEIDG-1 on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.

Ta forma rejestracji jest skierowana do osób, które posiadają podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany ePUAP. Wybierając  tą formę rejestracji działalności gospodarczej należy założyć konto elektroniczne w CEIDG, czego można dokonać poprzez stronę:

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba 

Założone w ten sposób konto należy aktywować po otrzymaniu potwierdzenia mailowego, a następnie przy użyciu formularza elektronicznego można dokonać rejestracji działalności gospodarczej.

2) Rejestracja działalności gospodarczej bez logowania się do CEIDG – należy przygotować wniosek na formularzu dostępnym on-line, a następnie w terminie 7 dni należy udać się do dowolnego urzędu gminy w celu podpisanie wniosku. Urzędnik odnajduje wniosek w zapisany w bazie CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy.

3) Osoba planująca założyć działalność gospodarczą może pobrać ze strony www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl wniosek (formularz CEIDG-1) w formacie PDF, wydrukować go, wypełnić i złożyć wniosek w urzędzie gminy. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.

Wypełniony formularz CEIDG-1 można również przesłać listem poleconym do wybranej gminy. Niemniej jednak podpis osoby wnioskującej o dokonanie rejestracji firmy musi być potwierdzony notarialnie.

4) W celu rejestracji działalności gospodarczej można udać się do urzędu gminy, tam pobrać formularz CEIDG-1 w wersji papierowej, wypełnić go i złożyć w urzędzie gminy. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotować niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej (formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami i instrukcją wypełniania znajduje do pobrania poniżej).

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego NIP powinien we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numerem identyfikacyjnym w CEIDG oraz właściwym identyfikatorem we wszelkich kontaktach z administracją podatkową jest numer NIP.

Osoba fizyczna wnioskująca o rejestrację działalności gospodarczej ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Wniosek CEIDG-1 posiada następujące załączniki:

CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa
CEIDG-POPR - służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie osoby ubezpieczonej czyli osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz innych ubezpieczonych (osoby współpracującej, pracowników, zleceniobiorców) do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od złożenia wniosku CEIDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia dokumentu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń. Szczegóły na stronie http://www.zus.pl/.

Do wniosku o wpis do CEIDG można dołączyć zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT (formularz VAT-R) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (170 zł), ale tylko w przypadku dysponowania podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Zgłoszenia do VAT można dokonać także w urzędzie skarbowym. Czynności te wykonać powinniśmy przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług. Zgłoszenia tego nie muszą składać podatnicy zwolnieni od podatku ze względu na limit obrotów (zwolnienie podmiotowe – 150 000 zł) lub wykonujący czynności zwolnione od VAT (zwolnienie przedmiotowe).

Wraz ze złożeniem wniosku o pierwszy wpis do CEIDG należy dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wskazać formę wpłaty zaliczki. W przypadku wyboru karty podatkowej, do wniosku można dołączyć zgłoszenie PIT-16. Zmiana wyboru formy opodatkowania w trakcie wykonywania działalności gospodarczej jest możliwa tylko na zasadach określonych w przepisach podatkowych. Ogólnie rzecz biorąc, wybrana forma opodatkowania wiąże przedsiębiorcę do końca danego roku rozliczeniowego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form opodatkowania zawarte są w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów (do pobrania poniżej).

2. Rejestracja działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej

W celu zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej należy wykonać następujące kroki:
  • uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi,
  • zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie),
  • zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki - wniosek na druku RG-1 składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wolny od opłat),
  • zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek na druku NIP-2, NIP-D (wolny od opłat), złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki  (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki) - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni), zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R (opłata skarbowa – 170 zł, termin – przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług),
  • zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1 (wolny od opłat, termin – 7 dni).

Przedsiębiorcą jest wspólnik spółki cywilnej. Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Opodatkowaniu dochodu uzyskiwanego przez spółkę cywilną podlegają wspólnicy. Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zleceniobiorców należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek w ZUS – formularz ZUS ZPA (termin – 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń). Wspólnicy spółki dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń samodzielnie (płatnikiem jest wspólnik). Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacana od każdego rodzaju pozarolniczej działalności.

3. W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach.

Przydatne linki:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl

Krajowy Rejestr Sądowy - http://krs.ms.gov.pl/

Sprawdź numer REGON - http://www.stat.gov.pl/regon/

Wyszukaj kody PKD 2007 - http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

Kiedy i jak się ubezpieczyć? - http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf

Jaką formę opodatkowania wybrać? -

http://www.archbip.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-dzial_gosp_formy_opodat_2012.pdf

http://www.is.waw.pl/Download/broszury/49/32/Broszura_dzialalnosc_gospodarcza_2011.pdf

http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/pit/limity-w-dzialalnosci-gospodarczej

Krajowa Informacja Podatkowa - http://www.kip.gov.pl/
Sprawdź status kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/

Terenowy Punkt Paszportowy

Kalendarz Imprez

Maj 2023
PnWtSrCzwPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

  wszystkie kontakty

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

https://www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
https://www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
https://www.zdp.pl
https://www.bip.zdpbytow.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl