Otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2020 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 15 listopada 2019 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2020 roku. 

Ogłoszone zostały dwa konkursy ofert:

- pierwszy na realizację zadań z zakresu: kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i edukacji, wspierania organizacji pozarządowych, ekologii i ochrony środowiska oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców na rzecz którego przeznaczono 96.000,00 zł;

- drugi na realizację zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i turystyki, na rzecz którego przeznaczono 115.000,00 zł.

I. KONKURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU:

1) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

- podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,
- wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi mające zasięg co najmniej powiatowy w zakresie rozwoju kultury,
- promocja powiatu poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych,
- kultywowanie tradycji kaszubskiej oraz kultury mniejszości narodowych,
- wspieranie tradycji kulturalno-społecznych powiatu,
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru powiatu,
- organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
- ochrona i pielęgnacja zabytków znajdujących się na terenie powiatu bytowskiego,
- badania, w tym badania archiwów, wytworów kultury.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi 35.000,00 zł.

2) NAUKA I EDUKACJA

- organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu powiatu,
- organizacja sesji i sympozjów naukowych, konkursów i warsztatów związanych z promocją nauki,
- wspieranie działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic etnicznych, rasowych czy religijnych, a także wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami,
- wspieranie działań mających na celu kształtowanie postaw moralnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych,
- wspieranie organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi 35.000,00 zł.

3) WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

- wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, w tym regranting,
- wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa,
- wspieranie działań mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących zadania dotyczące rozwoju powiatu, pozyskujących na ten cel środki unijne lub pozabudżetowe.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi 13.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących zadań wymienionych w pkt. 1-3 udziela: Agnieszka Solecka, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 213 (I piętro), tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl

4) EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wspieranie zadań z zakresu edukacji przyrodniczej,
- działania na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- wydawnictwa promujące postawy proekologiczne,
- działalność na rzecz ochrony zwierząt.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi 6.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących tego priorytetu udziela: Małgorzata Zielonka, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 220 (I piętro), tel. (59) 822-80-08, e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl

5) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi 7.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących tego priorytetu udziela: Tomasz Lis, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 309 (II piętro), tel. (59) 822-80-07, e-mail: t.lis@powiatbytowski.pl

II. KONKURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU:

1) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

- popularyzacja sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-obronnych i sportowo-rekreacyjnych,
- współzawodnictwo sportowe społeczności lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych,
- organizacja, uczestnictwo w powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
- współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu konkursów, imprez sportowych,
- pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami sportowymi dzieci i młodzieży.

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi 105.000,00 zł.

2) KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA

- udział w targach turystycznych,
- popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki,
- organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,
- wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki,
- wspieranie tworzenia i promocji lokalnych produktów turystycznych. 

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi 10.000,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Solecka, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 213 (I piętro), tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl


Oferty konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą serwisu WITKAC, na stronie internetowej witkac.pl wybierając, po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu się, w zakładce „KONKURSY” nabór na odpowiednie zadanie w terminie do 10 grudnia 2019 r. (wtorek) do godz. 15.30.Potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej (pobrany ze strony witkac.pl wydruk PDF) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. (piątek) do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pok. 106 – parter) przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2.

Zasady:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

4. Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może być wyższa niż 7.000,00 zł, bądź nie może przekroczyć wysokości środków finansowych planowanych na realizację zadania czwartego.

5. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 99% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.

6. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:

- na nabycie lub dzierżawę gruntów, budowę, zakup budynków lub lokali,
- na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
- poniesione na przygotowanie projektu,
- z tytułu kar, grzywien i opłat,
- na zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
- na działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
- na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych,
- na spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
- powstałe przed terminem podpisania umowy,
- nieuwzględnione w ofercie,
- na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu bytowskiego na podstawie innych przepisów.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu finansowego i rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

9. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bytowskiego a podmiotem, którego oferta została wybrana.

10. Wkład własny ponoszony przez podmiot wybrany do realizacji zadania, zostanie zaakceptowany od momentu podjęcia uchwały w sprawie wyboru ofert.

11. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców powiatu bytowskiego.

12. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

13. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 3 punkty procentowe.

14. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %.

15. Do oferty złożonej w wersji elektronicznej należy dołączyć następujące załączniki:

– wyciąg z ewidencji (w przypadku stowarzyszeń i klubów sportowych mających siedzibę poza powiatem bytowskim) lub inny dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących oferenta (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),
– statut podmiotu lub umowa spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane w kacie prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu.

16. Oferty:

- które nie zostały złożone w wersji elektronicznej przez system Witkac.pl,
- których poświadczenia nie zostały podpisane bądź zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,
- złożone po terminie (decyduje data wpływu poświadczenia do Starostwa),
- gdzie dotacja przekracza 99% wkładu finansowego,
- niezgodne z obowiązującym wzorem,
- złożone przez podmioty nieuprawnione,
- których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę przekroczy 7.000,00 zł bądź przekroczy wysokość środków zaplanowanych na realizację danego zadania,

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Terenowy Punkt Paszportowy

Kalendarz Imprez

Listopad 2022
PnWtSrCzwPtSoNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

  wszystkie kontakty
Sprawdź status kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

https://www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
https://www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
https://www.zdp.pl
https://www.bip.zdpbytow.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl