Aktualności

czerwiec
21
2022

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BYTOWSKIEGO NA LATA 2022/2023

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BYTOWSKIEGO NA LATA 2022/2023

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Zadanie realizowane jest w związku z realizacją priorytetu ogłoszonego w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022”, tj. nauka i edukacja – wspieranie organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne.

2. Działania wyłonionego podmiotu muszą być zgodne z założeniami Programu Stypendiów Pomostowych, o których mowa poniżej.

3. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

4. Program stypendialny zakłada przyznanie stypendiów na pierwszy rok studiów maturzystom, uczniom liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców na terenie powiatu bytowskiego, (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl);

- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100;

- posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXI edycji Programu;

5. Kandydaci do stypendium zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów realizujący studia w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz pozostali kandydaci i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.

6. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

7. Projekt powinien przewidywać przydzielenie i wypłatę co najmniej 6 stypendiów (z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja dotycząca przyznania określonej ilości stypendiów zależy od Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi). Stypendium ma być przyznane na okres 10 miesięcy w łącznej wysokości 7.000 zł. Raty wypłacane będą w następującej wysokości: 1200 zł w październiku i listopadzie, 1100 zł w grudniu, 500 zł od stycznia do lipca. Dotacja z powiatu sfinansuje do 9 % wszystkich środków finansowych przeznaczonych na stypendia pomostowe, tj. 3.780,00 zł.

8. Zadaniem podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi jest:

- prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych,

- przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

- nabór i ocena formalna wniosków,

- zorganizowanie posiedzenia komisji oceniającej wnioski pod względem merytorycznym wraz z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Bytowie,

- prowadzenie nadzoru administracyjnego,

- zorganizowanie gali wręczenia stypendiów,

- wypłata stypendiów,

- rozliczenie Programu.

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.

2. Zlecanie realizacji zadania publicznego ma formę powierzenia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

4. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące numeru rachunku bankowego oferenta.

6. Syntetyczny opis zadania, oprócz informacji wynikających ze wzoru oferty, powinien określać główny cel zadania.

7. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:

- na nabycie lub dzierżawę gruntów, budowę, zakup budynków lub lokali,

- na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

- poniesione na przygotowanie projektu,

- z tytułu kar, grzywien i opłat,

- na zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,

- na działalność gospodarczą, polityczną i religijną,

- na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych,

- na spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,

- powstałe przed terminem podpisania umowy,

- nieuwzględnione w ofercie,

- na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu bytowskiego na podstawie innych przepisów.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Dotacja zostanie przekazana na sfinansowanie tylko jednej oferty.

10. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bytowskiego a podmiotem, którego oferta została wybrana.

11. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców powiatu bytowskiego.

12. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

13. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %.

14. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

15. Do oferty złożonej w wersji elektronicznej należy dołączyć następujące załączniki:

– wyciąg z ewidencji (w przypadku stowarzyszeń i klubów sportowych mających siedzibę poza powiatem bytowskim) lub inny dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących oferenta (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),

​– kserokopię uchwały potwierdzającej wybór nowych władz (potwierdzający umocowanie osób reprezentujących oferenta), w przypadku gdy w rejestrze KRS informacja ta nie została zaktualizowana

– statut podmiotu lub umowa spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane w akcie prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu.

Oferty:

- które nie zostały złożone w wersji elektronicznej przez system Witkac.pl,

- których poświadczenia nie zostały podpisane bądź zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,

- złożone po terminie (decyduje data wpływu poświadczenia do Starostwa),

- niezgodne z obowiązującym wzorem,

- złożone przez podmioty nieuprawnione,

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą serwisu WITKAC, w terminie do 15 lipca 2022 r. (piątek) do godz. 15.30.

Poświadczenia złożenia oferty w wersji papierowej (pobrany ze strony witkac.pl wydruk PDF) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 r. (czwartek) do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pok. 106 – parter) przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2. W przypadku przesłania poświadczenia złożenia oferty pocztą, o terminie złożenia poświadczenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bytowie.

 
 

Terenowy Punkt Paszportowy

Kalendarz Imprez

Czerwiec 2022
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

  wszystkie kontakty
Sprawdź status kolejki w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Bytowie

https://bezkolejki.eu/spbytow/

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Stacje meteo

Placówki Oświatowe

Gminy Powiatu

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
https://www.gov.pl/web/kppsp-bytow

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl