Aktualności

lipiec
10
2019

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego na lata 2019/2020

Zarząd Powiatu Bytowskiego 10 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w latach 2019/2020.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.

1. Działania wyłonionego podmiotu muszą być zgodne z założeniami Programu Stypendiów Pomostowych, o których mowa poniżej.

2. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (z wyłączeniem studiów na kierunkach dla służb mundurowych).

3. Program stypendialny zakłada przyznanie stypendiów na pierwszy rok studiów maturzystom, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

b) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców na terenie powiatu bytowskiego, (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl);

c) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.688,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

d) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę nie niższą niż 90 punktów;

e) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVIII edycji Programu;

4. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w pkt. 4, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach (określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020) oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.

5. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie. Zasady te mają zastosowanie tak w przypadku przyznawania stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak i w ramach podziału kandydatów na dwie grupy.

6. Projekt powinien przewidywać przydzielenie i wypłatę co najmniej 4 stypendiów (ostateczna decyzja dotycząca przyznania określonej ilości stypendiów zależy od Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi). Stypendium ma być przyznane na okres 10 miesięcy, a miesięczna rata stypendium dla jednego studenta wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). Dotacja z powiatu sfinansuje do 9 % wszystkich środków finansowych przeznaczonych na stypendia pomostowe, tj. 1.800,00 zł.

7. Zadaniem podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi jest:

a) prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych,

b) przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

c) nabór i ocena formalna wniosków,

d) zorganizowanie posiedzenia komisji oceniającej wnioski pod względem merytorycznym wraz z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Bytowie,

e) prowadzenie nadzoru administracyjnego,

f) zorganizowanie gali wręczenia stypendiów,

g) wypłata stypendiów,

h) rozliczenie Programu.

8. Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w latach 2019/2020 wynosi 1.800,00 zł.

9. Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Solecka, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, pok. Nr 213, tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl 

10. Oferty należy złożyć w terminie do 16 sierpnia 2019 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty oraz w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD) w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa organizacji pozarządowej, adres) z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2019/2020” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pok. 106) przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów.

11. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz powinna
w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące numeru rachunku bankowego oferenta.

13. Syntetyczny opis zadania, oprócz informacji wynikających ze wzoru oferty, powinien określać główny cel zadania.

 
 

Kalendarz Imprez

Czerwiec 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

  wszystkie wydarzenia

  Kontakt

  Starostwo Powiatowe w Bytowie

  77-100 Bytów
  ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

  tel:  (59) 822 80 00
  fax: (59) 822 80 01

  starostwo@powiatbytowski.pl

      wszystkie kontakty

  System kolejkowy

  Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

  https://bezkolejki.eu/spbytow/


  Godziny pracy

  Poniedziałek            7:30 - 15:30
  Wtorek            7:30 - 15:30
  Środa            7:30 - 15:30
  Czwartek            7:30 - 15:30
  Piątek            7:30 - 15:30

  Stacje meteo

  Gminy Powiatu

  Placówki Oświatowe

  Jednostki Organizacyjne

  Powiatowy Urząd Pracy

  www.bytow.praca.gov.pl/


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  www.pcprbytow.pl/

  Zarząd Dróg Powiatowych
  www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

  Służby, inspekcje, straże

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  www.strazbytow.powiat.pl

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

  Komenda Powiatowa Policji
  www.bytow.policja.gov.pl

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
  www.pssebytow.bip.gov.pl

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  www.bip.piwbytow.pl 

  Spółki Prawa Handlowego

  Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
  www.szpital-bytow.com.pl

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
  http://www.pksbytow.pl