Otwarte konkursy ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2019 r.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 15 listopada 2018 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Ogłoszone zostały dwa konkursy ofert:

- pierwszy na realizację zadań z zakresu: kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i edukacji, wspierania organizacji pozarządowych, ekologii i ochrony środowiska, działalności na rzecz integracji cudzoziemców i wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz którego przeznaczono 95.000,00 zł;

- drugi na realizację zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i turystyki, na rzecz którego przeznaczono 110.000,00 zł.

I. KONKURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU:

1) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,
- wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi mające zasięg co najmniej powiatowy w zakresie rozwoju kultury,
- promocja powiatu poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych,
- kultywowanie tradycji kaszubskiej oraz kultury mniejszości narodowych,
- wspieranie tradycji kulturalno-społecznych powiatu,
- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru powiatu,
- organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
- ochrona i pielęgnacja zabytków znajdujących się na terenie powiatu bytowskiego,
- badania, w tym badania archiwów, wytworów kultury.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2019 roku wynosi 35.000,00 zł.

2) NAUKA I EDUKACJA

- organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu powiatu,
- organizacja sesji i sympozjów naukowych, konkursów i warsztatów związanych z promocją nauki,
- wspieranie działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic etnicznych, rasowych czy religijnych a także wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami,
- wspieranie działań mających na celu kształtowanie postaw moralnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych,
- wspieranie organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2019 roku wynosi 35.000,00 zł.

3) WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

- wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, w tym regranting,
- wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa,
- wspieranie działań mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących zadania dotyczące rozwoju powiatu, pozyskujących na ten cel środki unijne lub pozabudżetowe.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2019 roku wynosi 13.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących zadań wymienionych w pkt. 1-3 udziela: Agnieszka Solecka, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 213 (I piętro), tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl

4) EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wspieranie zadań z zakresu edukacji przyrodniczej,
- działania na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- wydawnictwa promujące postawy proekologiczne

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2019 roku wynosi 6.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących tego priorytetu udziela: Małgorzata Zielonka, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 220 (I piętro), tel. (59) 822-80-08, e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl

5) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2019 roku wynosi 4.000,00 zł.

6) WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

- wspieranie i integracja rodzin zastępczych,
- wspieranie osób opuszczających pieczę zastępczą oraz przygotowywanie ich do samodzielnego życia.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2019 roku wynosi 2.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących priorytetu 5 udziela: Tomasz Lis, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 309 (II piętro), tel. (59) 822-80-07, e-mail: t.lis@powiatbytowski.pl

Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2018 r.

OFERTĘ W FORMIE PISEMNEJ I W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PŁYTA CD LUB DVD) NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 7 GRUDNIA 2018 R. (PIĄTEK) DO GODZ. 15.30 W ZAMKNIĘTEJ, OPISANEJ KOPERCIE (NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, ADRES) Z DOPISKIEM „OTWARTY KONKURS OFERT 2019” W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE (POK. 106 – PARTER) PRZY UL. KS. DR. B. DOMAŃSKIEGO 2.


II. KONKURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU:

1) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

- popularyzacja sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-obronnych i sportowo-rekreacyjnych,
- współzawodnictwo sportowe społeczności lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych,
- organizacja, uczestnictwo w powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
- współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu konkursów, imprez sportowych,
- pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami sportowymi dzieci i młodzieży.

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2019 roku wynosi 100.000,00 zł.

2) KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA

- udział w targach turystycznych,
- popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki,
- organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,
- wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki,
- wspieranie tworzenia i promocji lokalnych produktów turystycznych. 

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2019 roku wynosi 10.000,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Solecka, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 213 (I piętro), tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl

Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2018 r.

OFERTĘ W FORMIE PISEMNEJ I W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PŁYTA CD LUB DVD) NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 7 GRUDNIA 2018 R. (PIĄTEK) DO GODZ. 15.30 W ZAMKNIĘTEJ, OPISANEJ KOPERCIE (NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, ADRES) Z DOPISKIEM „OTWARTY KONKURS OFERT 2018 – SPORT I TURYSTYKA” W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE (POK. 106 – PARTER) PRZY UL. KS. DR. B. DOMAŃSKIEGO 2.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

4. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) oraz powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może być wyższa niż 7.000,00 zł, bądź nie może przekroczyć wysokości środków finansowych planowanych na realizację zadań nr 4, 5 i 6 w I konkursie.

6. Koszty administracyjne finansowane w ramach dotacji nie mogą przekroczyć 10% całkowitej wysokości dotacji.

7. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 99% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.

8. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:

a) na nabycie lub dzierżawę gruntów, budowę, zakup budynków lub lokali,

b) poniesione na przygotowanie projektu,

c) z tytułu kar, grzywien i opłat,

d) na działalność gospodarczą, polityczną i religijną,

e) na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych,

f) na spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,

g) powstałe przed terminem podpisania umowy,

h) nieuwzględnione w ofercie,

i) na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu bytowskiego na podstawie innych przepisów.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu finansowego i rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

11. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bytowskiego a podmiotem, którego oferta została wybrana.

12. Wkład własny ponoszony przez podmiot wybrany do realizacji zadania, zostanie zaakceptowany od momentu podjęcia uchwały w sprawie wyboru ofert.

Oferty:

- niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu,
- niezgodne z obowiązującym wzorem,
- złożone przez podmioty nieuprawnione,
- złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Starostwa),
- nie przewidujące 1% wkładu własnego finansowego,
- których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę przekroczy 7.000,00 zł bądź przekroczy wysokość środków zaplanowanych na realizację danego zadania,
- zakładające finansowanie kosztów administracyjnych w wysokości przekraczającej 10% wnioskowanej dotacji,

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W przypadku wystąpienia braków formalnych innych niż podane wyżej, błędów w treści bądź błędów rachunkowych, wydział merytoryczny dokonujący oceny formalnej wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE --> DOKUMENTY DO POBRANIA

 

System kolejkowy

Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

http://www.webqms2.pl/spbytow/


Kalendarz Imprez

Maj 2019
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

    wszystkie kontakty

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Badanie Satysfakcji Klientów

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
www.strazbytow.powiat.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl