Aktualności

lipiec
10
2019

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego na lata 2019/2020

Zarząd Powiatu Bytowskiego 10 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w latach 2019/2020.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.

1. Działania wyłonionego podmiotu muszą być zgodne z założeniami Programu Stypendiów Pomostowych, o których mowa poniżej.

2. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (z wyłączeniem studiów na kierunkach dla służb mundurowych).

3. Program stypendialny zakłada przyznanie stypendiów na pierwszy rok studiów maturzystom, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

b) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców na terenie powiatu bytowskiego, (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl);

c) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.688,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

d) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę nie niższą niż 90 punktów;

e) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVIII edycji Programu;

4. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w pkt. 4, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach (określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020) oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.

5. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie. Zasady te mają zastosowanie tak w przypadku przyznawania stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak i w ramach podziału kandydatów na dwie grupy.

6. Projekt powinien przewidywać przydzielenie i wypłatę co najmniej 4 stypendiów (ostateczna decyzja dotycząca przyznania określonej ilości stypendiów zależy od Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi). Stypendium ma być przyznane na okres 10 miesięcy, a miesięczna rata stypendium dla jednego studenta wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). Dotacja z powiatu sfinansuje do 9 % wszystkich środków finansowych przeznaczonych na stypendia pomostowe, tj. 1.800,00 zł.

7. Zadaniem podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi jest:

a) prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych,

b) przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

c) nabór i ocena formalna wniosków,

d) zorganizowanie posiedzenia komisji oceniającej wnioski pod względem merytorycznym wraz z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Bytowie,

e) prowadzenie nadzoru administracyjnego,

f) zorganizowanie gali wręczenia stypendiów,

g) wypłata stypendiów,

h) rozliczenie Programu.

8. Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w latach 2019/2020 wynosi 1.800,00 zł.

9. Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Solecka, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów, pok. Nr 213, tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl 

10. Oferty należy złożyć w terminie do 16 sierpnia 2019 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty oraz w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD) w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa organizacji pozarządowej, adres) z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2019/2020” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pok. 106) przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów.

11. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz powinna
w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące numeru rachunku bankowego oferenta.

13. Syntetyczny opis zadania, oprócz informacji wynikających ze wzoru oferty, powinien określać główny cel zadania.

 
 

Kalendarz Imprez

Wrzesień 2019
PnWtSrCzwPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

    wszystkie kontakty

System kolejkowy

Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

http://www.webqms2.pl/spbytow/


Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Badanie Satysfakcji Klientów

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
www.strazbytow.powiat.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl