Aktualności

listopad
14
2017

KONKURS OFERT NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYTOWSKIEGO W 2018 ROKU.

Zarząd Powiatu Bytowskiego 14 listopada 2017 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

Ogłoszone zostały dwa konkursy ofert:

- pierwszy na realizację zadań z zakresu: kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i edukacji, wspierania organizacji pozarządowych, ekologii i ochrony środowiska, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz którego przeznaczono 87.000,00 zł;

- drugi na realizację zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i turystyki, na rzecz którego przeznaczono 105.000,00 zł.

I. KONKURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU:

1) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,

- wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi mające zasięg co najmniej powiatowy w zakresie rozwoju kultury,

- promocja powiatu poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych,

- kultywowanie tradycji kaszubskiej oraz kultury mniejszości narodowych,

- wspieranie tradycji kulturalno-społecznych powiatu,

- wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru powiatu,

- organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2018 roku wynosi 35.000,00 zł.

2) NAUKA I EDUKACJA

- organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień uczniów ze szkół z terenu powiatu,

- organizacja sesji i sympozjów naukowych, konkursów i warsztatów związanych z promocją nauki,

- wspieranie działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic etnicznych, rasowych czy religijnych a także wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami,

- wspieranie działań mających na celu kształtowanie postaw moralnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych,

- wspieranie organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2018 roku wynosi 30.000,00 zł.

3) WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

- wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, w tym regranting,

- wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa,

- wspieranie działań mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących zadania dotyczące rozwoju powiatu, pozyskujących na ten cel środki unijne lub pozabudżetowe,

- wspieranie działań dotyczących organizacji nieodpłatnego poradnictwa prawnego i edukacji prawnej.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2018 roku wynosi 13.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących priorytetów wymienionych w pkt. 1-3 udziela: Magdalena Pejs, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 213 (I piętro), tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl

4) EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wspieranie zadań z zakresu edukacji przyrodniczej,

- działania na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- wydawnictwa promujące postawy proekologiczne

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2018 roku wynosi 6.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących tego priorytetu udziela: Małgorzata Zielonka, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 220 (I piętro), tel. (59) 822-80-08, e-mail: srodowisko@powiatbytowski.pl

5) WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

- wspieranie i integracja rodzin zastępczych,

- wspieranie osób opuszczających pieczę zastępczą oraz przygotowywanie ich do samodzielnego życia.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2018 roku wynosi 3.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących priorytetu 5 udziela: Tomasz Lis, Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 309 (II piętro), tel. (59) 822-80-07, e-mail: t.lis@powiatbytowski.pl

 

Termin składania ofert upływa 6 grudnia 2017 r. 

OFERTĘ W FORMIE PISEMNEJ I W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PŁYTA CD LUB DVD) NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 6 GRUDNIA 2017 R. (środa) DO GODZ. 15.30 W ZAMKNIĘTEJ, OPISANEJ KOPERCIE (NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, ADRES) Z DOPISKIEM „OTWARTY KONKURS OFERT 2018” W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE (POK. 106 – PARTER) PRZY UL. KS. DR. B. DOMAŃSKIEGO 2.

II. KONKURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU:

1) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

- popularyzacja sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-obronnych i sportowo-rekreacyjnych,

- współzawodnictwo sportowe społeczności lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych,

- organizacja, uczestnictwo w powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,

- współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu konkursów, imprez sportowych,

- pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami sportowymi dzieci i młodzieży.

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2018 roku wynosi 95.000,00 zł.

2) KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA

- udział w targach turystycznych,

- popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki,

- organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,

- wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki,

- wspieranie tworzenia i promocji lokalnych produktów turystycznych.

Wysokość środków finansowych z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2018 roku wynosi 10.000,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela: Magdalena Pejs, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 213 (I piętro), tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl

Termin składania ofert upływa 6 grudnia 2017 r. 

OFERTĘ W FORMIE PISEMNEJ I W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PŁYTA CD LUB DVD) NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 6 GRUDNIA 2017 R. (środa) DO GODZ. 15.30 W ZAMKNIĘTEJ, OPISANEJ KOPERCIE (NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, ADRES) Z DOPISKIEM „OTWARTY KONKURS OFERT 2018 – SPORT I TURYSTYKA” W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE (POK. 106 – PARTER) PRZY UL. KS. DR. B. DOMAŃSKIEGO 2. 

Oferty:

- niepodpisane przez osoby upoważnione,

- niezgodne z obowiązującym wzorem,

- złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Starostwa),

- nie przewidujące 1% wkładu własnego finansowego,

- których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę przekroczy 7.000,00 zł bądź przekroczy wysokość środków zaplanowanych na realizację danego zadania, nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się możliwość poprawienia oferty w przypadku błędów w treści i błędów rachunkowych bądź uzupełnienia braku nośnika elektronicznego.

 

Dokumenty do pobrania.

 
 

System kolejkowy

Sprawdź status kolejki w systemie kolejkowym Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie

http://www.webqms2.pl/spbytow/


Transmisja obrad

Kalendarz Imprez

Grudzień 2018
PnWtSrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bytowie

77-100 Bytów
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

tel:  (59) 822 80 00
fax: (59) 822 80 01

starostwo@powiatbytowski.pl

    wszystkie kontakty

Godziny pracy

Poniedziałek            7:30 - 15:30
Wtorek            7:30 - 15:30
Środa            7:30 - 15:30
Czwartek            7:30 - 15:30
Piątek            7:30 - 15:30

Badanie Satysfakcji Klientów

Gminy Powiatu

Placówki Oświatowe

Jednostki Organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy

www.bytow.praca.gov.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
www.pcprbytow.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
www.bip.zdpbytow.pomorskie.pl

Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
www.strazbytow.powiat.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
www.bip.bytow.gda.winb.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji
www.bytow.policja.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
www.pssebytow.bip.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
www.bip.piwbytow.pl 

Spółki Prawa Handlowego

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o
www.szpital-bytow.com.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
http://www.pksbytow.pl